Eğitim Modeli

When Your Child Needs Glasses

Eğitim Modeli

Reggio Emillia Eğitim Yaklaşımı

Reggio Emilia Yaklaşımı'na göre eğitimin amacı; büyüme sürecindeki çocuğun gelişimini engelleyen “duvar”ın ortadan kaldırılmasıdır. Eski ve katı kurallar, güncelliğini yitirmiş kavramlar, yetişkinlerce benimsenmiş anlaşılması güç davranış ve tutumlar, geleneksel eğitim yöntemleri bu "duvar"ı oluşturmaktadır.Yaklaşımına göre, çocuğun gelişim sürecinde yaşayan toplumdaki yeni kültürel değerler ve rolleri öğrenmesi desteklenmeli böylece gelişimini engelleyen ve eski değer yargılarından oluşan "duvar" ile karşılaştığında bunu kendi kendine aşması sağlanmalıdır. Bu yaklaşıma göre çocuk, teoriler geliştiren, verileri elde etmede ve hipotezler oluşturmada kendi yolları olan bir bireydir. Bu süreçte öğretmenin görevi çocuklara yapılandırılmamış ortamlar sunmak ve çocukların hazırlanan ortam sayesinde kendi  öğrenmelerini desteklemektir.

 

Mentessori Eğitim Modeli

‘Bana Kendim  yapabilmem için yardım et!’

Çocuğun bireysel becerilerine ve ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızına ve karakter özelliklerine uygun bir pedagojidir.

Maria Montessori, eğitim sistemini çocuktan yola çıkarak kurdu.

Çocukların;

Ödüllerden, cezalardan, yetişkin tarafından programlanmış eğitimden, oyuncaklardan, şekerlemelerden, öğretmen masasından, toplu derslerden hoşlanmadıklarını;

Özgür seçimden, hatalarını kendilerinin denetiminden, hareket etmekten, sessizlikten, sosyal ilişkilerini kendileri tarafından kurulmasından, özgür faaliyete dayalı bir disiplinden, kitapsız okuma ve yazmadan, alıştırmaların tekrarından hoşlandıklarını gözlemledi.

Çoklu Zeka Kuramı

Zeka; kuram açısından bakıldığında çok yönlü bir kapasitedir. Bir potansiyeldir ya da bir yetidir. Ayrıca zeka, bir bireyin genetiksel kalıtımıyla olduğu kadar, bir bireyin ekolojik ve kültürel çevresiyle olan deneyimleriyle de şekillenir.

Eğitimin amacı, çocuklardaki farklı ilgileri, gereksinimleri ve yetenekleri ortaya çıkarmak ve onları sınıftaki öğrenme-öğretme sürecinin temelleri olarak kullanmak ve yetenekleri doğrultusunda gelecekte en mutlu ve en yeterli olabilecekleri bir alana yönlendirmektir.

Kısaca şunu vurgulamalıyız ki;

Çoklu Zeka Kuramı’nın ileri sürdüğü anahtar sözcük -çoğuldur. Yani zeka çok yönlüdür. Ayrıca bir bireyin doğuştan getirdiği zekası iyileştirilebilir ve değiştirilebilir. Sonuç olarak bir birey zeki olmayı öğrenebilir.